សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសមន្រ្ដីជាប់កិច្ចសន្យានិងភ្នាក់ងារជាតិជាប់កិច្ចសន្យា

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសមន្រ្ដីជាប់កិច្ចសន្យានិងភ្នាក់ងារជាតិជាប់កិច្ចសន្យាឱ្យចូលបម្រើការងារនៅនាយដ្ឋានវិភាគយុទ្ធសាស្រ្ដនៃការវិនិយោគឯកជន​ នៃគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។