សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីចូលបម្រេីការងារនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា