គម្រោងវិនិយោគចំនួន ២១ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជិត ៦១៩លានដុល្លារអាម៉េរិក ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាកាលពី
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ

គម្រោងវិនិយោគចំនួន ២១ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជិត ៦១៩លានដុល្លារអាម៉េរិក ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាកាលពី
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ