រដ្ឋមន្ត្រីមហាអនុតំបន់មេគង្គ ពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់មេគង្គ ក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀត នៅទីរួមខេត្តហ្លួងព្រះបាង ឡាវ

រដ្ឋមន្ត្រីមហាអនុតំបន់មេគង្គ ពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់មេគង្គ ក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀត នៅទីរួមខេត្តហ្លួងព្រះបាង ឡាវ ❤️🙏 សូមរង់ចាំលទ្ធផលទាំងអស់គ្នា 🙏