ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍ផែនការបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គីសនីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបានចេញប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍ផែនការបញ្ជីថ្លៃលក់អគ្គីសនីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣