សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី វេទិកាជំរុញវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-វៀតណាម ២០២៣