ឯកឧត្តម ជា វុទ្ធី អគ្គលេខាធិការ គ.វ.ក. បានអនុញ្ញាតឱ្យលោក លូ អ៊ួយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន Angkor International Airport Investment (Cambodia) Co., Ltd. ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឯកឧត្តម ជា វុទ្ធី អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឱ្យលោក លូ អ៊ួយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន Angkor International Airport Investment (Cambodia) Co., Ltd.និងក្រុមការងារចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ។