ឯកឧត្តម ជា វុទ្ធី អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការវិនិយោគកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនមកពីខេត្ត អាន ហួយ ចូលជួបពិភាក្សាការងារ

នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឯកឧត្តម ជា វុទ្ធី អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការវិនិយោគកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនមកពីខេត្ត អាន ហួយ ចូលជួបពិភាក្សាការងារ