ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា

អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ហេង សុខណាង

ឯកឧត្តម នុត អ៊ុនវ័ណរ៉ា

ឯកឧត្តម យុន ហេង

ឯកឧត្តម សួន ភារិទ្ធ

ឯកឧត្តម សួន សុផល

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សរ សិនិរ៉ា

ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា

លោក ជា គៀត

ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋាន
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
និងការជំរុញគម្រោងវិនិយោគឯកជន

លោក ហម គីមឆេង

ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋាន
វិភាគគម្រោង
និងការលើកទឹកចិត្ត

លោកស្រី អ៊ឹម ពុទ្ធាវី

ប្រធាននាយកដ្ឋាន
សម្របសម្រួលកិច្ចការ
អន្តរក្រសួង

លោក សេង ស៊ុនលី

ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋាន
វិភាគយុទ្ធសាស្រ្ត
នៃការវិនិយោគឯកជន

លោក វ៉ន សុវត្ថា

ប្រធានស្តីទី
នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
និងច្បាប់វិនិយោគ

លោក មឿង វិសុទ្ធ

ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋាន
ត្រួតពិនិត្យ
និងតាមដានគម្រោងវិនិយោគ

លោក លឹម មុនី

ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋាន
វាយតម្លៃ
ខាងបរិស្ថាន

លោក ហៀន សុប៉ូលីន

ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋាន
ប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រង
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស