អគ្គលេខាធិការរង

ឯកឧត្តម ជា វុទ្ធី

ឯកឧត្តម នុត អ៊ុនវ័ណរ៉ា

ឯកឧត្តម ហេង សុខណាង

ប្រធាននាយកដ្ឋាន

ឯកឧត្តម សួន សុផល

ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
និងការជំរុញគម្រោងវិនិយោគឯកជន

ឯកឧត្តម យុន ហេង

ប្រធាននាយកដ្ឋានវិភាគគម្រោង
និងការលើកទឹកចិត្ត

លោកស្រី អ៊ឹម ពុទ្ធាវី

ប្រធាននាយកដ្ឋានសម្របសម្រួលកិច្ចការ
អន្តរក្រសួង

លោក ហ៊ុល បុណ្ណារិទ្ធ

ប្រធាននាយកដ្ឋានវិភាគយុទ្ធសាស្រ្ត
នៃការវិនិយោគឯកជន

លោកបណ្ឌិត សរ សិនិរ៉ា

ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
និងច្បាប់វិនិយោគ

លោក សារ សំបូរ

ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល
 

លោក មឿង វិសុទ្ធ

ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ
និងតាមដានគម្រោងវិនិយោគ

លោក លឹម មុនី

ប្រធានស្តីទីនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃខាងបរិស្ថាន