ទុនវិនិយោគតាំងពីឆ្នាំ ២០១១ មានចំនួនប្រមាណ ៤៥០លានដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនបានមកបោះទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិចនេះដែលមានទាំងពីការផលិតខ្សែភ្លើងអេឡិចត្រូនិច រហូតដល់ការផលិតបន្ទះឈីប។

ការនាំចេញនៅឆ្នាំ ២០១៩ មានប្រមាណ ៩០០លានដុល្លារ

អត្រាកំណើននៃការនាំចេញពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ២០១៩ មានចំនួន ២៤% ដែលធ្វើឱ្យកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបង្គុំ និងសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកដ៏សំខាន់ទៅកាន់ពិភពលោក។ ដៃគូ ទីផ្សារនាំចេញសំខាន់ៗទាំង ៥ មានដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ថៃ ជប៉ុន ចិន និងហុងកុង

ហេតុអ្វីគួរវិនិយោគនៅកម្ពុជា