អាស័យដ្ឋាន៖

វិមានរាជរដ្ឋាភិបាល, តីរវិថីស៊ីសុវត្ថិ, វត្តភ្នំ, ភ្នំពេញ

ម៉ោងធ្វើការ៖

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ព្រឹកពីម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ១១:៣០ និងពេលរសៀលពីម៉ោង ២:០០ ដល់ ៥:៣០

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖
+855 99 799 579
+855 98 799 579

គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា (គ.វ.ក)

តុចិន

តុអ៊ឺរ៉ុប

តុជប៉ុន

តុកូរ៉េ

ស្វែងរក ក.អ.ក នៅលើបណ្តាញសង្គម

Telegram & WhatsApp

+855 99 799 579
+855 98 799 579

Facebook & Twitter