ពាក្យស្នើសុំវិនិយោគ

ល.រ បរិយាយ ទាញយក
1 គម្រោងវិនិយោគថ្មី
English   Khmer   Checklist
2 ព័ត៌មានវិនិយោគទម្រង់ CIB-01S
English
3 តារាងបញ្ជីមេ CIB-01E(I)
English
4 ពង្រីកផលិតកម្ម
English   Khmer   Checklist
5 ការផ្តល់សេវាពិគ្រោះយោបល់  
6 រៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចស្វែងយល់របស់គណៈប្រតិភូវិនិយោគ  
7 ផ្តល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគ  
8 ផ្តល់សេវាមគ្គុទេសក៏  
9 សេវារៀបចំឱ្យមានការជួប​គ្នារវាងអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក និងបរទេស  
10 ការសម្របសម្រួលសុំទិដ្ឋាការ  
11 ការសម្របសម្រួលសុំចុះបញ្ជី  
12 សុំលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុន  
13 សុំបញ្ជាក់ដើមទុនវិនិយោគ  
14 កែតម្លៃយថាប្រភេទទំនិញ  
15 បិទក្រុមហ៊ុន  
16 ផ្អាកសកម្មភាពផលិតកម្ម  
17 បំពេញបែបបទសុំដកប្រាក់  
18 ពន្យារសុពលភាពលិខិតនាំចូល  
19 វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីការបំពេញបាននូវកាតព្វកិច្ចចំពោះរដ្ឋ C.O.C  
20 ប្ដូរយថាប្រភេទទំនិញ  
21 សំណើសុំបន្ថែមលើបញ្ជីនាំចូលចាស់  
22 ប្ដូរមុខសញ្ញាផលិតកម្ម  
23 នាំចូលផ្ទាំងក្រណាត់ចាក់តាមរូបភាព OPA  
24 ប្ដូរទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន  
25 សុំកម្ទេចគ្រឿងម៉ាស៊ីនចាស់ៗ  
26 ផ្ទេរគ្រឿងម៉ាស៊ីន  
27 នាំចេញគ្រឿងម៉ាស៊ីន  
28 លក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនចាស់ៗ  
29 សំណើសុំនាំចូលដោយពន្ធនាំចូលជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ  
30 ពង្រីកផលិតកម្ម  
31 បន្ថែមមុខសញ្ញាផលិតកម្ម  
32 ផ្ទេរភាគហ៊ុន  
33 ប្ដូរទីតាំងរោងចក្រ  
34 ប្ដូរនាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន  
35 ប្ដូរអភិបាល ឬប្ដូរអ្នកតំណាង  
36 បន្ថយ បន្ថែមដើមទុនចុះបញ្ជី  
37 ការទិញ និងរំលាយបញ្ចូលគ្នា  
38 ការពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការមេនៃបណ្ដាកោះ និងឆ្នេរ  
39 ការងារចុះពិនិត្យគម្រោងវិនិយោគថ្មី (ទោះជាប៉ុន្មានលើកក៏ដោយ)