សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្របខ័ណ្ឌថ្មី

ទាញយក ពាក្យសុំសិទ្ធិប្រឡង ក.អ.ក. ២០២៣

ការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិប្រឡងមិនតម្រូវបង់ប្រាក់ឡើយ

ទាញយក ពាក្យសុំសិទ្ធិប្រឡង ក.អ.ក. ២០២៣